Psychologia pod lupą

Konsultacje

Wiedza

Pracuję w oparciu o najnowszą wiedzę naukową z zakresu psychologii.

Wsparcie

Zapewniam indywidualne wsparcie, dostosowane do potrzeb.

Aktywne słuchanie

Słucham, nie osądzam, a także zapewniam poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję.

Obszary pracy

Prowadzę pomoc psychologiczną oraz psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych.

Jak pracuję?

Roz­po­czę­cie pomocy psy­cho­lo­gicz­ne­j/p­sy­cho­te­ra­pii poprze­dza kon­sul­ta­cja, która służy roz­po­zna­niu trud­no­ści, z któ­rymi zgła­sza się pacjent. W trak­cie kon­sul­ta­cji prze­pro­wa­dzam szcze­gó­łowy wywiad, pod­czas któ­rego zadaję róż­nego rodzaju pyta­nia na temat życia pacjenta w celu jak naj­lep­szego pozna­nia i zro­zu­mie­nia osoby, która zgła­sza się po pomoc. Liczba kon­sul­ta­cji może wahać się mię­dzy 1–5 sesjami w zależ­no­ści od dyna­miki sesji. Każda kon­sul­ta­cja trwa 50 min. Po zakoń­czo­nych kon­sul­ta­cjach wspól­nie z pacjen­tem podej­mu­jemy decy­zję o roz­po­czę­ciu pro­cesu wspar­cia psy­cho­lo­gicz­nego lub psy­cho­te­ra­pii.

Jak wyglądają konsultacje?

Pomoc psychologiczna

 • wsparcie psychologiczne ma na celu zapewnienie pacjentowi pomocy i ulgi w trudnych sytuacjach życiowych.
 • skupia się głównie na krótkoterminowej pomocy w radzeniu sobie z konkretnymi problemami i sytuacjami życiowymi.
 • koncentruje się na praktycznych strategiach radzenia sobie i dostarczaniu narzędzi do rozwiązania konkretnych problemów.

Psychoterapia psychodynamiczna

 • psychoterapia psychodynamiczna ma na celu zrozumienie głębszych, często nieświadomych procesów psychicznych, które wpływają na obecne trudności pacjenta.
 • koncentruje się na leczeniu problemów emocjonalnych i zachowań, a nie tylko na eliminowaniu objawów.
 • opiera się na założeniu, że nieświadome procesy psychiczne wpływają na obecne doświadczenia i zachowania człowieka.
 • Konsultacje odbywają się w Wieliczce (. Szymanowskiego 3C).
 • Koszt konsultacji to 200 zł. 
 • Gwarancją rezerwacji terminu jest dokonanie przedpłaty na numer konta, który zostanie przesłany mailem. 
 • Konsultacje można umawiać poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem telefonu +48 723 347 350.
 • Spotkanie może zostać odwołane najpóźniej 24h przed wizytą. W przypadku odwołania wizyty później niż 24h przed wizytą, wpłacona kwora nie zostanie zwrócona, a jeżeli pacjent nie pojawi się na umówionej wizycie w wyznaczonym terminie, wymagana jest zapłata za nieodwołane spotkanie.
 • W przypadku spóźnienia się konsultacja nie będzie przedłużona o dodatkowy czas, z uwagi na stałe terminy porad innych pacjentów.
 • Rezerwując termin akceptujesz powyższe zasady.

Zarezerwuj termin:

Znajdź mnie na:

Shopping Cart