Psychologia pod lupą

Regulamin sklepu internetowego Psychologia pod lupą

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający
najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanegomają
zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu
(usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w
Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla
umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Psychologia pod lupą prowadzony przez Sprzedawcę
pod adresem https://sklep.psychologiapodlupa.pl.
Sprzedawca – IZABELA ALEKSANDRA ŻURAWSKA DURBAS, przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IZABELA ŻURAWSKA DURBAS
PSYCHOLOGIA POD LUPĄ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 6793107663, nr REGON 360724609, ul. Marii i Bolesława
Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków
2. Adres e-mail: zamowienia@psychologiapodlupa.pl
3. Telefon: 723 347 350
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul.
Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Wysłouchów 41/2, 30-611
Kraków

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
I. urządzenie z dostępem do Internetu
II. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to
zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy
towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane
niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i
zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży
pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie
zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie
dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub
dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych
przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru
Kupującego:

I. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
II. za pomocą karty płatniczej:

I. Visa
II. Visa Electron
III. MasterCard
IV. MasterCard Electronic
V. Maestro

3. za pośrednictwem platformy płatniczej:
I. Przelewy24
II. PayPal

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie
należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze
względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe
wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją
akceptację.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o
różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie
właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką
metodę dostawy wybrał Kupujący:
I. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
II. Do paczkomatów InPost
III. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu,
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
I. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego
uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
II. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez
Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
rzeczy, które dostarczane są osobno;
III. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych
w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący
uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego
mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca
Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia
od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi
się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany
nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wysłouchów 41/2,
30-611 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący
uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał
ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości
tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą,

Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty
płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7
Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Kupującego
uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość
reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
• żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
• żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do
dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Wysłouchów
41/2, 30-611 Kraków.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail
wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie
oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
m.in. z:
• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php#faq595;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów;
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego
podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
– „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych
przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja
zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
jest:
• umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z
rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
• prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie
umowy w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą
przetwarzane do momentu, w którym:
• przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a
Sprzedawcą;
• na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący
go do przetwarzania danych Kupującego;
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
• zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co
nastąpi najpóźniej.
6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego –
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze

Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę
sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana
jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku
polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego
niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem
dopuszczonych, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy
uprzywilejowanego jest wyłączona.
7. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się
odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści
cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi
skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)
IZABELA ŻURAWSKA DURBAS PSYCHOLOGIA POD LUPĄ
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków
adres e-mail: zamowienia@psychologiapodlupa.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/
informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów)
uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta w sklepie Psychologia pod lupą

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają
zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE

1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa),
dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
4. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany.
5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze
Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
(definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
6. Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
7. Sklep – sklep internetowy Psychologia pod lupą prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem https://sklep.psychologiapodlupa.pl
8. Sprzedawca – IZABELA ALEKSANDRA ŻURAWSKA DURBAS,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IZABELA

ŻURAWSKA DURBAS PSYCHOLOGIA POD LUPĄ, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6793107663, nr
REGON 360724609, ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków
2. Adres e-mail: zamowienia@psychologiapodlupa.pl
3. Telefon: 723 347 350

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
• aktywne konto e-mail
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie
historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie
statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony
pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia
Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie
zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do
Sprzedawcy na adres e-mail: zamowienia@psychologiapodlupa.pl, czego
skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-
mail zamowienia@psychologiapodlupa.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie
oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać
m.in. z:

• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php#faq595;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów;
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego
podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
– „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest
umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że
Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
• Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na
żądanie Kupującego
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z Kontem;
• zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co
nastąpi najpóźniej.
6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,

• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego –
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą.
8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4,
Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
• konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających
zastosowanie do działalności Sklepu
• poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
• zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji
Regulaminu.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta
adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany,
powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie
odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy
zamowienia@psychologiapodlupa.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie
umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie
planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do
chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi
żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.

Regulamin newslettera sklepu Psychologia pod lupą

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają
zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe


§ 1 DEFINICJE

1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki
której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą
elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w
tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
3. Przedsiębiorca uprzywilejowany- osoba fizyczna zawierająca
zUsługodawcąumowębezpośrednio związaną z jej
działalnościągospodarczą,alenieposiadającą dla niej charakteru
zawodowego(definicja obowiązujedla umów zawartychoddnia 1 stycznia
2021 r.).
4. Sklep – sklep internetowy Psychologia pod lupą prowadzony przez
Usługodawcę pod adresem https://sklep.psychologiapodlupa.pl
5. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
6. Usługobiorcauprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany.
7. Usługodawca – IZABELA ALEKSANDRA ŻURAWSKA DURBAS,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IZABELA
ŻURAWSKA DURBAS PSYCHOLOGIA POD LUPĄ, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6793107663, nr
REGON 360724609, ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 41/2, 30-611 Kraków.

§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z
przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript
oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres
e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do
Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter,
w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie
swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w
ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta
umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie
na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest
obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować
się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do
wypisania się.
7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z
opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
Usługodawcy: zamowienia@psychologiapodlupa.pl.
8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub
wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie
skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia
tej usługi.

§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać
Usługodawcy na adres e-mail: zamowienia@psychologiapodlupa.pl.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu
oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument
może skorzystać m.in. z:
• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/
wazne_adresy.php#faq595;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów;
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w
związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach
przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest
umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie
Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych
oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
• Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub
Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
• zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Usługodawcy

5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co
nastąpi najpóźniej.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy –
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z
Usługodawcą.

8. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność
zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub
zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez
Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres
e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom
do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca
powinien wysłać informację o tym na adres e-mail
Usługodawcy: zamowienia@psychologiapodlupa.pl, co będzie skutkować
rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie
planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze
bezprawnym.
6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku
polskim.
7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy.

Shopping Cart